دفاع از پروپوزال کارشناسی ارشد

10 تیر 1399

برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال اقای علی طاهری مداح سه شنبه 99/4/10 ساعت 13

جلسه دفاع از پروپوزال کارشناسی ارشد علوم تشریح

8 تیر 1399

برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال اقای داوود زرینی 99/4/10 ساعت 10

جلسه دفاع از پروپوزال دکتری بیولوژی تولیدمثل

8 تیر 1399

برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال خانم شهرزاد ژاِئین تن 9/4/98 ساعت 10

جلسه دفاع از پروپوزال کارشناسی ارشد علوم تشریح

7 تیر 1399

برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال اقای محمد امین رضایی 98/4/8 ساعت 12

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری علوم تشریحی

31 خرداد 1399

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه خانم مریم خانه زاد 98/4/1 ساعت 9

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری بیولوژی تولیدمثل

26 خرداد 1399

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه خانم سحر اسفندیاری 98/3/27 ساعت 9

جلسه دفاع از پروپوزال کارشناسی ارشد علوم تشریح

12 خرداد 1399

برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال محمد حسن تاجیک 98/3/13 ساعت 13

جلسه دفاع از پروپوزال دکتری بیولوژی تولیدمثل

10 خرداد 1399

برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال خانم غزاله صادقیانی 98/3/11 ساعت 8

جلسه دفاع از پروپوزال کارشناسی ارشد علوم تشریح

12 خرداد 1399

برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال خانم نرگس جهانگیری 98/3/13 ساعت 12

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری بیولوژی تولیدمثل

30 اردیبهشت 1399

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه خانم زهرا خسروی 98/2/31

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری علوم تشریحی پردیس بین الملل

30 اردیبهشت 1399

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه اقای گوردن کیا 98/2/31 ساعت 12

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری علوم تشریحی پردیس بین الملل

29 اردیبهشت 1399

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه اقای ابراهیم محمد98/2/30ساعت 11

دفاع از پایان نامه دکتری بیولوژی تولیدمثل

21 اردیبهشت 1399

برگزاری دفاع از پایان نامه خانم کژال خدامرادی 98/2/23

جلسه دفاع از پروپوزال

28 اسفند 1398

برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال خانم نسرین خان محمدی دانشجوی دکتری علوم تشریح

جلسه ژورنال کلاب دانشجوی دکتری علوم تشریح

27 بهمن 1398

برگزاری جلسه ژورنال کلاب اقای سینا مجاور رستمی سه شنبه 98/11/29 ساعت 12 تالار اناتومی

دفاع از پروپوزال دکتری بیولوژی تولیدمثل

19 بهمن 1398

جلسه دفاع از پروپوزال اقای دانیال محمدی یکشنبه 98/11/20 ساعت 12

دفاع از پایان نامه دانشجوی دکتری علوم تشریح

16 بهمن 1398

دفاع از پایان نامه خانم الهام سیفعلی شنبه 98/11/19 ساعت 13:30

دفاع از پایان نامه دانشجوی دکتری علوم تشریح

16 بهمن 1398

جلسه دفاع از پایان نامه خانم مرضیه مهدوی پور 98/11/19 ساعت 12:30 تالاراناتومی

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری بیولوژی تولیدمثل

13 بهمن 1398

جلسه دفاع از پایان نامه اقای مجتبی اسلامی سه شنبه98/11/15 ساعت 13 تالاراناتومی

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری بیولوژی تولیدمثل

13 بهمن 1398

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه اقای شیرزاد حسینی سه شنبه 98/11/15 ساعت 12

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

12 بهمن 1398

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه اقای مهدی صالحی امین یکشنبه 98/11/13 ساعت 12 تالار اناتومی

جلسه ژورنال کلاب دانشجوی دکتری بیولوژی تولیدمثل

6 بهمن 1398

برگزاری جلسه ژورنال کلاب خانم شورا امانی 98/11/8 ساعت 12 الی 13 تالار اناتومی

جلسه ژورنال کلاب دانشجوی دکتری بیولوژی تولیدمثل

18 دی 1398

برگزاری جلسه ژورنال کلاب خانم نسرین غنمی سه شنبه 98/10/24 ساعت 12 الی 13 تالار اناتومی

گزارش پیشرفت پایان نامه دانشجوی دکتری بیولوژی تولیدمثل

18 دی 1398

گزارش پیشرفت پایان نامه خانم الناز صلاحی 98/10/23 ساعت 12 الی 13 تالار اناتومی

ژورنال کلاب

8 دی 1398

برگزاری جلسه ی ژورنال کلاب خانم مهرنوش ملک زاده سه شنبه 98/10/10 ساعت 12 الی 13 تالار اناتومی

گزارش پیشرفت پایان نامه دانشجویان دکتری علوم تشریح

7 دی 1398

برگزاری جلسه ی گزارش پیشرفت پایان نامه خانم قاسمی و اقای علیرضا احمدی دوشنبه 98/10/9 ساعت 12 الی 13 تالار اناتومی

اهدای پیکر

2 دی 1398

برگزاری مراسم اهدای پیکر مرحومه هماشرافت سه شنبه 98/10/3 ساعت 12 الی 13 تالار اناتومی

جلسه ی دفاع از پایان نامه دانشجوی دکتری علوم تشریح

18 آذر 1398

جلسه ی دفاع از پایان نامه خانم فاطمه بیگی بروجنی سه شنبه 98/9/19 ساعت 12 تالار اناتومی

گزارش پیشرفت پایان نامه دانشجوی دکتری بیولوژی تولیدمثل

17 آذر 1398

جلسه گزارش پیشرفت پایان نامه خانم ها شکوفه کاظم زاده و فروغ مهدوی نژاد دوشنبه 98/9/18 ساعت 12 الی 13

جلسه ی ژورنال کلاب دانشجوی دکتری علوم تشریح

11 آذر 1398

برگزاری جلسه ژورنال کلاب خانم شکوفه کاظم زاده سه شنبه 98/9/12 ساعت 12 تالار اناتومی

گزارش پیشرفت پایان نامه دکتری بیولوژی تولیدمثل

10 آذر 1398

جلسه ی گزارش پیشرفت پایان نامه خانم نسرین غنمی 98/9/11 ساعت 12 تالار اناتومی

مراسم بزرگداشت اهدای پیکر

4 آذر 1398

برگزاری مراسم اهدای پیکر مرحومه افسر جان پاک سه شنبه 98/9/5 ساعت 12 الی 13

گزارش پیشرفت پایان نامه دانشجوی دکتری علوم تشریح

2 آذر 1398

جلسه ی گزارش پیشرفت پایان نامه خانم مهرنوش ملک زاده دوشنبه 98/9/4 ساعت 12 الی 13 تالار اناتومی

ژورنال کلاب

27 آبان 1398

برگزاری جلسه ژورنال کلاب خانم معصومه جبار پور دانشجوی دکتری بیولوژی تولیدمثل سه شنبه 98/8/28 ساعت 12 الی 13

گزارش پیشرفت پایان نامه دانشجویان دکتری بیولوژی تولیدمثل

26 آبان 1398

برگزاری جلسه گزارش پیشرفت پایان نامه اقای شیرزاد حسینی و خانم شورا امانی 98/8/27 ساعت 12 الی 13 تالار اناتومی

گزارش پیشرفت پایان نامه دانشجویان دکتری علوم تشریح

18 آبان 1398

جلسه ی گزارش پیشرفت پایان نامه خانم مریم خانه زاد و اقای سینا مجاور رستمی دوشنبه 98/8/20 ساعت 12 الی 13 تالار اناتومی

گزارش پیشرفت پایان نامه

11 آبان 1398

گزارش پیشرفت پایان نامه خانم زهرا خسروی و اقای ایوب جباری دانشجویان دکتری بیولوژی تولیدمثل دوشنبه 98/8/13 ساعت 12 الی 13 تالار اناتومی

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری تخصصی

11 آبان 1398

جلسه دفاع از پایان نامه خانم سمانه برنجیان ذانشجوی دکتری بیولوژی تولید مثل ساعت 12:30 مورخ 98/8/12 تالار اناتومی

جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد

11 آبان 1398

جلسه دفاع از پایان نامه اقای طاها قنطاب پور یکشنبه 98/8/12 ساعت 9

جلسه ژورنال كلاب دانشجوي دكتري علوم تشريح

23 مهر 1398

برگزاري جلسه ژورنال كلاب خانم شهرزاد ژائين تن مورخ 98/7/30 ساعت 12 تالار اناتومي

جلسه گزارش پيشرفت پايان نامه دكتري علوم تشريح

22 مهر 1398

برگزاري جلسه گزارش پيشرفت پايان نامه خانم ها الهام سيفعلي ومرضيه مهدوي پور دوشنبه 98/07/29 ساعت 12 تالاراناتومي

ژورنال كلاب دانشجوي دكتري علوم تشريح

13 مهر 1398

برگزاري جلسه ژورنال كلاب خانم ندا غفاري سه شنبه 98/7/16 ساعت 12 تالار اناتومي

دفاع از پروپوزال

6 مهر 1398

برگزاري جلسه دفاع از پروپوزال خانم عاليه باشقره

دفاع از پايان نامه دكتري

12 شهریور 1398

جلسه دفاع از پايان نامه خانم زهرا رشيدي دانشجوي دكتري بيولوژي توليدمثل

جلسه ژورنال كلاب

14 مرداد 1398

برگزاري جلسه ژورنال كلاب خانم مهراذين نوشاديان دانشجوي دكتري علوم تشريح سه شنبه 98/5/15 ساعت 12 تالار اناتومي

مراسم بزرگداشت اهداي پيكر

14 مرداد 1398

برگزاري مراسم اهداي پيكر اقاي سيدمرتضي رضوي سه شنبه مورخ 98/5/15 ساعت 10صبح تالار اناتومي باحضورمان اين اقدام خداپسندانه را ارج مي نهيم.

جلسه دفاع از پايان نامه دكتري علوم تشريح

5 مرداد 1398

برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه خانم سهيلا مددي درگاهي يكشنبه 98/5/6 ساعت 12

دفاع از پروپوزال

1 مرداد 1398

برگزاري جلسه دفاع از پروپوزال خانم مريم محمدي دانشجوي كارشناسي ارشد

جلسه ژورنال كلاب

31 تیر 1398

برگزاري جلسه ژورنال كلاب خانم نسرين خان محمدي دانشجوي دكتري علوم تشريح سه شنبه 98/5/1 ساعت 12 تالار بافت شناسي

دفاع از پايان نامه دكتري تخصصي علوم تشريحي

18 تیر 1398

جلسه دفاع از پايان نامه خانم محبوبه موسوي سه شنبه 98/4/18

تعداد آیتم ها در هر صفحه