دفاع از پایان نامه دکتری بیولوژی تولیدمثل

دفاع از پایان نامه دکتری بیولوژی تولیدمثل

21 2 1399

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
باعنوان:
اثر استرس مزمن ناشی از جداسازی مادری برسیستم تولیدمثل در موش نر
اساتید راهنما:
جناب اقای دکتر حسن زاده 
جناب اقای دکتر حسینی
*دفاع بصورت مجازی برگزار خواهد شد.


منبع:گروه آناتومی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0