جلسه دفاع از پایان نامه دکتری علوم تشریحی

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری علوم تشریحی

15 6 1399

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
باعنوان :
بررسی عملکرد میتوکندری سلولهای گلیال به دنبال پیوند سلولهای بنیادی مزانشیمی بندناف در مدل القایی با کوپریزون در موش     c57
اساتید راهنما :
جناب اقای دکتر کاشانی


منبع:گروه آناتومی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0