دفاع ازپروپوزال

دفاع ازپروپوزال

7 6 1395

عنوانبررسي اثر سلولهاي بنيادي خون پريودي انسان، بر تعداد فوليكولهاي تخمدان وميزان آپوپتوز در سلولهاي گرانولوزاي فوليكولها در Ratمدل POFاساتيد راهنما: جناب اقاي دكتر مهدي عباسيسركارخانم دكتر طيبه رستگارارائه دهنده :مرجان دهقان زمان: سه شنبه 95/6/2 ساعت 11سالن افي تئاتر گروه اناتومي


منبع:گروه آناتومی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0