جلسه دفاع از پايان نامه اقاي داوود رزيني

جلسه دفاع از پايان نامه اقاي داوود رزيني

14 6 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
باعنوان : بررسي تاثير محدوديت كالري بر قطبيت سلولهاي ميكوگلي و دميليناسيون القايي با كوپريزون در موش با تاكيد بر  تاكيد بر نقش SIRT1
اساتيد راهنما:
دكتر ايرج راگردي كاشاني
دكتر پاسبخش
ارائه دهنده:
داوود زريني
97/06/17
ساعت 10 تالار اناتومي


منبع:گروه آناتومی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0