جلسه دفاع از پروپوزال

جلسه دفاع از پروپوزال

4 8 1395

عنوانبررسي اثر ASTAXANTIN ومتفورمين بر استرس اكسيداتيو در سلول هاي گرانولوزا از طريق مسير آنتي اكسيداني در سلولهاي گرانولوزا از طريق مسير آنتي اكسيداني P13K/AKT Pathway در مدل PCOS  موش ماده نژاد BALB/cاساتيد راهنماجناب اقاي دكتر فردين عميدي                                               جناب اقاي دكتر عليقلي سبحاني                                                 ارائه دهنده                                                  فاطمه ابراهيمي                                                دانشجوي كارشناسي ارشد اناتومي                                                 زمان چهارشنبه 95/8/5 ساعت 11


منبع:گروه آناتومی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0