جلسه دفاع از پايان نامه دکتری تخصصی علوم تشريحی

جلسه دفاع از پايان نامه دکتری تخصصی علوم تشريحی

23 6 1395

اثر تزريق داخل وريدی هورمون تریيدوتیرونین (T3) و سلولهای بنیادی ماتريکس بند ناف القاء شده با رتینوئیک اسید بر بقاء سلولهای ناحیه تحت بطنی (SVZ) در مدل حیوانی ايسکمیاستادان راهنما:آقای دکتر غلامرضا حسن زادهآقای دکتر محمد اکبریاستادان مشاور:آقای دکتر ايرج راگردی کاشانیخانم دکتر اشرف معینیخانم دکتر منصوره سلیمانیارائه دهنده:فاطمه صباغ زيارانی زمان: چهارشنبه 24/6/95 ساعت 12مکان: تالار آناتومی


منبع:گروه آناتومی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0