جلسه دفاع از پایان نامه دکتری علوم تشریحی

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری علوم تشریحی

31 3 1399

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
تحت عنوان :
ررسی اثر تحریکی و مهاری از فرایند خودنوزایی و تمایز سلولهای بنیادی اسپرماتوگونی موش نوزاد

اساتید راهنما:
جناب اقای دکتر هدایت پور
جناب اقای دکتر ابوالحسنی

*برگزاری جلسه دفاع بصورت مجازی خواهد بود.منبع:گروه آناتومی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0