معرفی گروه

رشته تخصصی پزشکی . ...

10 تیر 1399
دفاع از پروپوزال کارشناسی ارشد
8 تیر 1399
جلسه دفاع از پروپوزال کارشناسی ارشد علوم تشریح
8 تیر 1399
جلسه دفاع از پروپوزال دکتری بیولوژی تولیدمثل
7 تیر 1399
جلسه دفاع از پروپوزال کارشناسی ارشد علوم تشریح
31 خرداد 1399
جلسه دفاع از پایان نامه دکتری علوم تشریحی
26 خرداد 1399
جلسه دفاع از پایان نامه دکتری بیولوژی تولیدمثل
12 خرداد 1399
جلسه دفاع از پروپوزال کارشناسی ارشد علوم تشریح
10 خرداد 1399
جلسه دفاع از پروپوزال دکتری بیولوژی تولیدمثل
12 خرداد 1399
جلسه دفاع از پروپوزال کارشناسی ارشد علوم تشریح
30 اردیبهشت 1399
جلسه دفاع از پایان نامه دکتری بیولوژی تولیدمثل
آرشیو اخبار و مقالات
10 اسفند 1396
کارگاه آموزشی
21 اسفند 1395
تست
29 بهمن 1395
test
1 دی 1395
آزمون ارتقا
آرشیو رویدادها