معرفی گروه

رشته تخصصی پزشکی . ...

27 بهمن 1398
جلسه ژورنال کلاب دانشجوی دکتری علوم تشریح
19 بهمن 1398
دفاع از پروپوزال دکتری بیولوژی تولیدمثل
16 بهمن 1398
دفاع از پایان نامه دانشجوی دکتری علوم تشریح
16 بهمن 1398
دفاع از پایان نامه دانشجوی دکتری علوم تشریح
13 بهمن 1398
جلسه دفاع از پایان نامه دکتری بیولوژی تولیدمثل
13 بهمن 1398
جلسه دفاع از پایان نامه دکتری بیولوژی تولیدمثل
12 بهمن 1398
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
6 بهمن 1398
جلسه ژورنال کلاب دانشجوی دکتری بیولوژی تولیدمثل
18 دی 1398
جلسه ژورنال کلاب دانشجوی دکتری بیولوژی تولیدمثل
18 دی 1398
گزارش پیشرفت پایان نامه دانشجوی دکتری بیولوژی تولیدمثل
آرشیو اخبار و مقالات
10 اسفند 1396
کارگاه آموزشی
21 اسفند 1395
تست
29 بهمن 1395
test
1 دی 1395
آزمون ارتقا
آرشیو رویدادها