درباره
ریاست: 125
مدیریت: محمدرضا شهبازي مقدم
تلفن تماس: 7-77883284
فکس: 77883196
پست الکترونیکی: hosp_arash@tums.ac.ir
سال تاسيس: ۱۳۵۰
تعداد تخت ها: ۱۲۸
مساحت: ۲۲۰۰
تعداد پرسنل: ۴۱۹
نشانی
تعداد پرستاران دکتر: ۰
تعداد پرستاران MSc: ۲
تعداد پرستاران لیسانس: ۱۲۰
تعداد پرستاران بهیار: ۲۱
تعداد پرستاران - سایر: ۳۶
تعداد كارمندان دکتر: ۳۲
تعداد كارمندان MSc: ۱
تعداد كارمندان لیسانس: ۱۸
تعداد كارمندان - سایر: ۳۰
UpdateDate: 3/1/2014 1:58:59 PM