امروز : یکشنبه 19 مرداد 1399 Rss | صفحه اصلی دانشکده

نازایی

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
نازایی
نام خدمتروش نوبت دهیتوضیحات
حضوریتلفنی
شماره تماس
محلروزساعت مراجعه
 لاپاراسکوپی تشخیصی
ساختمان اصلی - طبقه دوم - بخش نازایی
از شنبه تا پنج شنبه بجزء روزهای تعطیل
7 صبح تا 13 بعد از ظهر
ندارد
021-84902421
 لاپاراسکوپی و هیستروسکوپی تشخیصیساختمان اصلی - طبقه دوم - بخش نازاییاز شنبه تا پنج شنبه بجزء روزهای تعطیل7 صبح تا 13 بعد از ظهرندارد021-84902421
 لاپاراسکوپی میومکتومی
ساختمان اصلی - طبقه دوم - بخش نازایی
از شنبه تا پنج شنبه بجزء روزهای تعطیل
7 صبح تا 13 بعد از ظهر
ندارد
021-84902421
 لاپاراسکوپی تورشنساختمان اصلی - طبقه دوم - بخش نازاییاز شنبه تا پنج شنبه بجزء روزهای تعطیل7 صبح تا 13 بعد از ظهرندارد021-84902421
 لاپاراسکوپی کیست تخمدان
ساختمان اصلی - طبقه دوم - بخش نازایی
از شنبه تا پنج شنبه بجزء روزهای تعطیل
7 صبح تا 13 بعد از ظهر
ندارد
021-84902421
 لاپاراسکوپی دیلیرینگ (کوتر تخمدان)ساختمان اصلی - طبقه دوم - بخش نازاییاز شنبه تا پنج شنبه بجزء روزهای تعطیل7 صبح تا 13 بعد از ظهرندارد021-84902421
Lap   کیست درموئید
ساختمان اصلی - طبقه دوم - بخش نازایی
از شنبه تا پنج شنبه بجزء روزهای تعطیل
7 صبح تا 13 بعد از ظهر
ندارد
021-84902421
Lap+TL  ساختمان اصلی - طبقه دوم - بخش نازاییاز شنبه تا پنج شنبه بجزء روزهای تعطیل7 صبح تا 13 بعد از ظهرندارد021-84902421
 لاپاروسکوپی EP
ساختمان اصلی - طبقه دوم - بخش نازایی
از شنبه تا پنج شنبه بجزء روزهای تعطیل
7 صبح تا 13 بعد از ظهر
ندارد
021-84902421
 هیستروسکوپی تشخیصیساختمان اصلی - طبقه دوم - بخش نازاییاز شنبه تا پنج شنبه بجزء روزهای تعطیل7 صبح تا 13 بعد از ظهرندارد021-84902421
 هیستروسکوپی بقایا
ساختمان اصلی - طبقه دوم - بخش نازایی
از شنبه تا پنج شنبه بجزء روزهای تعطیل
7 صبح تا 13 بعد از ظهر
ندارد
021-84902421
 کلپوسنتز (Tap مایع آسیت)ساختمان اصلی - طبقه دوم - بخش نازاییاز شنبه تا پنج شنبه بجزء روزهای تعطیل7 صبح تا 13 بعد از ظهرندارد021-84902421
 هیستروسکوپی پولیپکتومی
ساختمان اصلی - طبقه دوم - بخش نازایی
از شنبه تا پنج شنبه بجزء روزهای تعطیل
7 صبح تا 13 بعد از ظهر
ندارد
021-84902421
 هیستروسکوپی آشرمنساختمان اصلی - طبقه دوم - بخش نازاییاز شنبه تا پنج شنبه بجزء روزهای تعطیل7 صبح تا 13 بعد از ظهرندارد021-84902421
 هیستروسکوپی سپتوم رحم
ساختمان اصلی - طبقه دوم - بخش نازایی
از شنبه تا پنج شنبه بجزء روزهای تعطیل
7 صبح تا 13 بعد از ظهر
ندارد
021-84902421
 هیستروسکوپی میومکتومیساختمان اصلی - طبقه دوم - بخش نازاییاز شنبه تا پنج شنبه بجزء روزهای تعطیل7 صبح تا 13 بعد از ظهرندارد021-84902421
 هیستروسکوپی + D & C
ساختمان اصلی - طبقه دوم - بخش نازایی
از شنبه تا پنج شنبه بجزء روزهای تعطیل
7 صبح تا 13 بعد از ظهر
ندارد
021-84902421
 هیستروسکو با  خروج IUDساختمان اصلی - طبقه دوم - بخش نازاییاز شنبه تا پنج شنبه بجزء روزهای تعطیل7 صبح تا 13 بعد از ظهرندارد021-84902421
Lap   تخلیه کیست (اسکلروتراپی)،Tap  مایع آسیت
ساختمان اصلی - طبقه دوم - بخش نازایی
از شنبه تا پنج شنبه بجزء روزهای تعطیل
7 صبح تا 13 بعد از ظهر
ندارد
021-84902421
 هایمنکتومیساختمان اصلی - طبقه دوم - بخش نازاییاز شنبه تا پنج شنبه بجزء روزهای تعطیل7 صبح تا 13 بعد از ظهرندارد021-84902421
 سرکلاژ (بستن دهانه رحم)
ساختمان اصلی - طبقه دوم - بخش نازایی
از شنبه تا پنج شنبه بجزء روزهای تعطیل
7 صبح تا 13 بعد از ظهر
ندارد
021-84902421
 پانکچر (گرفتن تخمک)ساختمان اصلی - طبقه دوم - بخش نازاییاز شنبه تا پنج شنبه بجزء روزهای تعطیل7 صبح تا 13 بعد از ظهرندارد021-84902421
 انتقال جنین
ساختمان اصلی - طبقه دوم - بخش نازایی
از شنبه تا پنج شنبه بجزء روزهای تعطیل
7 صبح تا 13 بعد از ظهر
ندارد
021-84902421
 انتقال جنین زیر بیهوشیساختمان اصلی - طبقه دوم - بخش نازاییاز شنبه تا پنج شنبه بجزء روزهای تعطیل7 صبح تا 13 بعد از ظهرندارد021-84902421
 ZIFT (گذاشتن جنین با لاپاراسکوپی داخل لوله های رحمی)
ساختمان اصلی - طبقه دوم - بخش نازایی
از شنبه تا پنج شنبه بجزء روزهای تعطیل
7 صبح تا 13 بعد از ظهر
ندارد
021-84902421
 IUI (تزریق اسپرم به داخل رحم)ساختمان اصلی - طبقه دوم - بخش نازاییاز شنبه تا پنج شنبه بجزء روزهای تعطیل7 صبح تا 13 بعد از ظهرندارد021-84902421