امروز : سه شنبه 6 آبان 1399 Rss | صفحه اصلی دانشکده

تعرفه های بیمارستان

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
بنا به تصویب نامه هیأت وزیران مورخ 1397/1/29 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تایید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد ماده (9) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور - مصوب 1395 - تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال 1397 به شرح ذیل تعیین می شود:
ارزیابی و معاینه (ویزیت) پزشکان و کارشناسان پروانه دار در بخش سرپایی دولتی
ردیفارزیابی و معاینه (ویزیت در درمانگاه)
مبلغ آزاد (ریال)
سهم بیمار تحت پوشش بیمه (ریال)
30%
1 پزشکان، دندانپزشکان عمومی و دکتری تخصصی در علوم پایه (PHD) پروانه دار118,00035,400
2 پزشکان، دندانپزشکان متخصص و پزشک عمومی دارای مدرک دکتری تخصصی در علوم پایه (MD - PHD)147,00044,100
3 پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) و متخصص روانپزشکی178,00053,400
4 پزشکان فوق تخصص و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) روانپزشک212,00063,600
6 کارشناس پروانه دار82,00024,600
7 ویزیت متخصص و  MD - PHD تمام وقت جغرافیایی250,00044,000
8 ویزیت فوق تخصص، فلوشیپ و متخصص روانپزشک تمام وقت جغرافیایی302,00053,000
9 ویزیت روانپزشکی فوق تخصص تمام وقت جغرافیایی361,00064,000
هزینه اقامت ( هتلینگ ) در بیمارستان های بخش های دولتی (ارقام به ریال)
نوع تخت درجه 1یک تختیدو تختی
سه تختی و بیشترهزینه همراهنوزاد سالم
نوزاد بیمار
سطح دوم

تخت بخش C.C.U
تخت بخش
 I.C.U
و NICU

مبلغ کل3,164,0002,374,0001,582,000356,000792,0001,108,0003,671,0007,342,000
سهم بیمار (فرانشیز)1,740,200950,200158,200356,00079,200110,800367,100734,200

سهم پرداختی بیماران (فرانشیز) خدمات تشخیصی و درمانی
الف- سهم پرداختی بیماران (فرانشیز) بستری و بستری موقت در قالب نظام ارجاع معادل پنج درصد (5%) و برای سایر بیمه شدگان ده درصد (10%) تعیین می گردد.
ب- سهم پرداختی بیماران (فرانشیز) در بخش سرپایی برای کلیه خدمات تشخیصی و درمانی معادل سی درصد (30%) تعرفه دولتی می شود.