امروز : یکشنبه 19 مرداد 1399 Rss | صفحه اصلی دانشکده

برونکوسکوپی تست های ریه اسپیرومتری

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
برونکوسکوپی - تست های ریه - اسپیرومتری
نام خدمتروش نوبت دهیتوضیحات
حضوریتلفنی
شماره تماس
محلروزساعت مراجعه
 برنکوسکوپی (آندوسکوپی ریه)
لابراتوار ریه
از شنبه تا پنج شنبه بجزء روزهای تعطیل
ساعت 8 صبح تا 14 بعد از ظهر
021-84902499
ساعت 8 صبح تا 14 بعد از ظهر

نوبت تلفنی فقط درصورتی که بیمار قادر به خواندن نسخه باشد داده میشود.
 توراکسنتز (آسپیراسیون ریه)لابراتوار ریهاز شنبه تا پنج شنبه بجزء روزهای تعطیلساعت 8 صبح  تا 14 بعد از ظهر021-84902499
ساعت 8 صبح تا 14 بعد از ظهر
نوبت تلفنی فقط درصورتی که بیمار قادر به خواندن نسخه باشد داده میشود.
 بیوپسی ریه
لابراتوار ریه
از شنبه تا پنج شنبه بجزء روزهای تعطیل
ساعت 8 صبح  تا 14 بعد از ظهر
021-84902499
ساعت 8 صبح تا 14 بعد از ظهر

نوبت تلفنی فقط درصورتی که بیمار قادر به خواندن نسخه باشد داده میشود.
 تمام تست های ریویلابراتوار ریهاز شنبه تا پنج شنبه بجزء روزهای تعطیلساعت 7:30 صبح  تا 14 بعد از ظهر021-84902499
ساعت 8 صبح تا 14 بعد از ظهر
کلیه تست های ریوی به جز متاکولین انجام می شود.
برای تست ریوی متاکولین حتما باید از قبل وقت گرفته شود. (به صورت تلفنی)