امروز : پنجشنبه 23 مرداد 1399 Rss | صفحه اصلی دانشکده

آندوسکوپی کلونوسکوپی ERCP اندوسونوگرافی

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
آندوسکوپی - کلونوسکوپی - ERCP - اندوسونوگرافی
نام خدمتروش نوبت دهیتوضیحات
حضوریتلفنی
شماره تماس
محلروزساعت مراجعه
 آندوسکوپیساختمان اصلی - طبقه منفی یک - بخش آندوسکوپیاز شنبه تا چهارشنبه بجزء روزهای  تعطیل10 صبح تا 14 بعد از ظهرندارددرخواست حتما مهر پزشک گوارش بیمارستان را داشته باشد.
 کولونوسکوپی
 آندوسونوگرافیساختمان اصلی - طبقه منفی یک - بخش آندوسکوپیاز شنبه تا چهارشنبه بجزء روزهای تعطیل10 صبح تا 14 بعد از ظهرندارددر روز مراجعه کلیه مدارک و درخواست پزشک را به همراه داشته باشد.
 مانومتریساختمان اصلی - طبقه منفی یک - بخش آندوسکوپیاز شنبه تا چهارشنبه بجزء روزهای تعطیل10 صبح تا 14 بعد از ظهرندارددرخواست توسط اساتید مانومتری تائید شده باشد.
 کپسول آندوسکوپی
 ERCPساختمان اصلی - طبقه منفی یک - بخش آندوسکوپیاز شنبه تا چهارشنبه بجزء روزهای تعطیل10 صبح تا 14 بعد از ظهرندارددر روز مراجعه کلیه مدارک را به همراه داشته باشد.
 بیوفیدبکساختمان اصلی - طبقه منفی یک - بخش آندوسکوپیاز شنبه تا چهارشنبه بجزء روزهای تعطیل10 صبح تا 14 بعد از ظهرندارددرخواست بیمار توسط اساتید تائید شده باشد.
 تلفن جهت پاسخگویی به سوالات 84902378-021 در زمان های اداری