امروز : یکشنبه 19 مرداد 1399 Rss | صفحه اصلی دانشکده

اسکن هسته ای

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
اسکن هسته ای
نام خدماتروش نوبت دهیتوضیحات
حضوریتلفنی
شماره تماس
محلروزساعت مراجعه
انواع اسکن به شرح زیر:
- تیروئید
-  قلب (Gated و تالیوم)
-  تمام بدن با ید
- مغز
- RBC
-  veuG
-  DTPA
- مجاری اشکی (داکریوسیستو گرافی)
 - DAT
- پرفیوژن ریه و ونیلاسیون
- لنفسیوتو گرافی (غدد لنفاوی)
- استخوان
- کلیه (دینامیک و استاتیک)
- اوکتوتایه
- پاراتیروئید (MIBI)
- MIBG
- گالیئم
- بیضه ها
- تخلیه معده
- DMSA
- مکل
- تست VBT (کربن 14)
- سنجش تراکم استخوان
- مجاری و کلیه صفرا (هایدا)
- درمان پرکاری تیروئید
- تزریق داخل مفصل با رادیو دارو
- CSF
- ساماریوم
- درمان کانسر تیروئید
- اسکن طحال فرعی

ساختمان پزشکی هسته ای
از شنبه تا پنج شنبه بجزء روزهای تعطیل
8 صبح تا 14 بعد از ظهر
ندارد
تلفن جهت کسب اطلاعات بیشتر
021-88633333
 آزمایشساختمان پزشکی هسته ایاز شنبه تا پنج شنبه بجزء روزهای تعطیل8 صبح تا 14 بعد از ظهرندارد
تلفن جهت کسب اطلاعات بیشتر
021-88633333
 تراکم استخوان
ساختمان پزشکی هسته ای
از شنبه تا پنج شنبه بجزء روزهای تعطیل
8 صبح تا 14 بعد از ظهر
ندارد
 تا اطلاع ثانوی انجام نمی شود.
021-88633333
 UBT (تست تنفسی)ساختمان پزشکی هسته ایاز شنبه تا پنج شنبه بجزء روزهای تعطیل8 صبح تا 14 بعد از ظهرندارد
تلفن جهت کسب اطلاعات بیشتر
021-88633333
PET  (پت اسکن) 
ساختمان پزشکی هسته ای
از شنبه تا پنج شنبه بجزء روزهای تعطیل
8 صبح تا 14 بعد از ظهر
ندارد
تلفن جهت کسب اطلاعات بیشتر
021-84903039
 درمانگاه اساتیدساختمان پزشکی هسته ایاز شنبه تا پنج شنبه بجزء روزهای تعطیل8 صبح تا 11 صبحندارد
 بدون وقت قبلی انجام می شود.
021-88633333