پژوهش ها

Page 1 of 2 (47 items)
Prev< قبلی
[1]
2
بعدی >Next
#
گروه دوم
گروه اول
عنوان
کــد
 
  گروه بيوشيمي دانشکده پزشکي بررسي اثر بخشی عصاره آبی بذر گياه كاسنی بر كاهش قند خون رتهای مبتلا به ديابت و تعيين نسبت ميزان انسولين به ميزان عصاره برای اثر بخشی مطلوب 1044
  گروه بيوشيمي دانشکده پزشکي بررسی اثرL-Lysin به عنوان يك شپرون شيميايي بر بيماران مبتلا به ديابت تيپ 2 به طريق in vivo و بر ساختار- فعاليت پروتئينهاي فيبرينوژن، ليزوزيم و فسفوليپاز A2 در غلظت بالاي گلوكز به طريق in vitro in vitro 1220
  گروه بيوشيمي دانشکده پزشکي - بررسی اثرات اسید چرب اسید ایکوزاپنتاانوئیک (EPA) بر بیان ژن( ATP binding cassette G1(ABCG1 در رده سلولي THP-1 به روش Real-Time -PCR 985
  گروه بيوشيمي دانشکده پزشکي - تاثير رژيم غذايي حاوي اسيد گاما-لينولنيک و اسيد دوکوزاهگزاانوئيک بر اسيدهاي چرب بافت توموري ، حجم تومور و بيان ژنهايP21، PPAR-γ ،RXR-α و FABP-7 در مدل تومور مغزي موش صحرايي 983
  گروه بيوشيمي دانشکده پزشکي - تعيين اثر 1,25(OH)2D3 بر بیان ژن CD36 و PPAR-γ در رده سلولی ماکروفاژي 264.7 RAW 988
  گروه بيوشيمي دانشکده پزشکي Auto Ab –LDL… 971
  گروه بيوشيمي دانشکده پزشکي اثر عصاره روغنی گردو بر پروفایل لیپیدی... 976
  گروه بيوشيمي دانشکده پزشکي استخراج LPS از H.pylori ... 974
  گروه بيوشيمي دانشکده پزشکي استخراج OMP ازH.pylori 973
  گروه بيوشيمي دانشکده پزشکي استخراج عصاره روغنی گردوی لواسانات با پنج نوع دیگر... 980
  گروه بيوشيمي دانشکده پزشکي بررسي اثر اسانس و عصاره 14 گياه دارويي بر ميزان توليد نيتريك اكسايد در محيط كشت سلولهاي اندوتليوما F2 251
  گروه بيوشيمي دانشکده پزشکي بررسي اثر اسيد چرب ترانس، اسيد الائيديك (Elaidic Acid) بربيان ژن PPARγ و ABCA1 در رده سلولي J774 987
  گروه بيوشيمي دانشکده پزشکي گروه بيوشيمي دانشکده پزشکي بررسي اثر عصاره آبي بذر كاسني (Cichorium intybus L.) بر بيان ژن و پروتئين GLUT4 بافت عضله اسكلتي و سطوح سرمی پپتید C و هورمون‌های لپتین و آدیپونکتین در موش‌های صحرایی دیابتی شدید و خفیف ناشي از تزريق استرپتوزوتوسين (STZ) و STZ + Niacinamide 1223
  گروه بيوشيمي دانشکده پزشکي بررسي اثر عصاره آبي بذر گياه کاسني(Cichorium intybus L.) بر بيان NF-kB و IKKb هپاتوسيت ها و TNF-α سرم رت هاي ديابتي القا شده با STZ و STZ+ Niacinamide 1045
  گروه بيوشيمي دانشکده پزشکي بررسي اثر هموسيستئين بر بيان ژن وميزان پروتئين آنزيمهاي هم ¬اکسيژناز(HO-1) I گلوتامات سيستئين ليگازکاتاليتيک (GCLc) و ميزان پروتئين Nrf2 و تغييرمحتواي گلوتاتيون در پي آسيب اکسيداتيو ايجاد شده بر رده سلولي HePG2 1222
  گروه بيوشيمي دانشکده پزشکي بررسي اثرات آپوپتوتيك گياهان دارويي كاسني و شيرين بيان بر سرطان كبد (هپاتوكارسينوما) با استفاده از رده سلولي HepG2 و ارتباط آن با اكسيد نيتريك 685
  گروه بيوشيمي دانشکده پزشکي بررسي شاخص هاي رشد لپتين در نوزادان مادران مراجعه كننده مراكز بهداشتي درماني تهران 42
  گروه بيوشيمي دانشکده پزشکي بررسي ميزان آلفا - ال فوكوزيداز در بيماران ديابتيك 250
  گروه بيوشيمي دانشکده پزشکي بررسی اثر اسید لینولنیک بر بیان ژن ACAT 1 ... 981
  گروه بيوشيمي دانشکده پزشکي بررسی اثر اسید هگزادکانوئیک بر بیان ژن LXR 982
  گروه بيوشيمي دانشکده پزشکي بررسی اثر سیستم های آنتی اکسیدانی یوبی کینون و گلوتاتیون بر میزان فعالیت آنزیم ماتریکس متالو پروتیناز -2 از سلولهای سرطان سیه رده MCF-7 1215
  گروه بيوشيمي دانشکده پزشکي بررسی اثر عصاره آبی SECURIGERA SECURIDACA بر فعالیت کاتالاز ، گلوتاتیون پراکسیداز ، گلوتاتیون ردوکتاز گلبولهای قرمز و آنتی اکسیدان تام در موشهای دیابتی شده تیپ 1 1084
  گروه بيوشيمي دانشکده پزشکي بررسی اثر عصاره آبی بذر گیاه کاسنی(Cichorium intybus L.) بر بيان SGLT1 و SGLT2 و بهبودي آسيب هاي كليوي ناشي از ديابت در رتهاي دیابتی القا شده با STZ و STZ+ Niacinamide 1046
  گروه بيوشيمي دانشکده پزشکي بررسی اثرات عصاره آبی بذر گیاه کاسنی بر روی بیان ژن و میزان پروتئین 1221
  گروه بيوشيمي دانشکده پزشکي بررسی اثرات عصاره آبی بذر گیاه کاسنی بر روی بیان ژن و میزان پروتئین (SREBP-1c (Sterol regulatory element binding protein-1c و ( PPARα (Proxisome proliferators activated receptor-α در سلول های کبدی HepG2 پس از چرب شدن آنها با اسید اولئیک 1042
  گروه بيوشيمي دانشکده پزشکي بررسی اثرات نانو ذرات اکسید تیتانوم(( TiO2 بر تولید نیتريك اکساید( NO)وفعالیت میتوکندری و لیپید پراکسیداسیون غشادر رده سلولی سرطان کبد( HepG2) 684
  گروه بيوشيمي دانشکده پزشکي بررسی اثرات نيتريک اکسايد (NO) وكمپلکسهای سالم وديابتی Rat درروند ترميم زخمها در NOبرميزان دفع نيترات ادراری درEGF و TGF واثر روند ترميم 248
  گروه بيوشيمي دانشکده پزشکي بررسی پلیمرفیسم ژن ABCA1 ... 978
  گروه بيوشيمي دانشکده پزشکي بررسی شاخصهای مهم مسمومیت سلولی در سلولهای سرطانی کبد (HepG2) پس از مواجهه یک ماهه با غلظتهای غیر سمی نانوذرات نقره 683
  گروه بيوشيمي دانشکده پزشکي بررسی مقدار کلسترول، اسیدهای چرب غشاءاریتروسیت در افراد هیپرليپیدمیکCVD(+) ونرموليپیدمیک CVD(-) 984
Page 1 of 2 (47 items)
Prev< قبلی
[1]
2
بعدی >Next