آیین نامه ها

Page 1 of 1 (20 items)
Prev< قبلی
[1]
بعدی >Next
#
محل
عنوان
پیوست
کــد
 
 
  معاونت پژوهشي دانشکده پزشکي فرم كمك هزينه پايان نامه ها(جديد) 500
  معاونت پژوهشي دانشکده پزشکي اصول اساسي بيانيه هلسينكي 293
  معاونت پژوهشي دانشکده پزشکي تغييرات در پروپوزال پايان نامه 294
  معاونت پژوهشي دانشکده پزشکي ثبت پروپوزال تخصص 289
  معاونت پژوهشي دانشکده پزشکي ثبت پروپوزال عمومي 288
  معاونت پژوهشي دانشکده پزشکي ثبت پوزال فوق تخصصي 290
  معاونت پژوهشي دانشکده پزشکي جدول محاسبه امتيازات 283
  معاونت پژوهشي دانشکده پزشکي چك ليست ارزيابي پايان نامه 473
  معاونت پژوهشي دانشکده پزشکي چك ليست ارزيابي -فرم داوري پروپوزال طرحهاي پژوهشي 285
  معاونت پژوهشي دانشکده پزشکي راهنماي تدوين پايان نامه 300
  معاونت پژوهشي دانشکده پزشکي رضايت نامه 286
  معاونت پژوهشي دانشکده پزشکي روند ثبت موضوع پايان نامه 287
  معاونت پژوهشي دانشکده پزشکي فرم (2) مجوز برگزاری جلسه دفاعیه 302
  معاونت پژوهشي دانشکده پزشکي فرم داوري پروپوزال پايان نامه 291
  معاونت پژوهشي دانشکده پزشکي فرم شماره 3 ارزشيابي پايان نامه 435
  معاونت پژوهشي دانشکده پزشکي گرنت های دانشگاه 284
  معاونت پژوهشي دانشکده پزشکي گزارش پيشرفت پايان نامه و راهنماي آن 296
  معاونت پژوهشي دانشکده پزشکي مراحل پس از ثبت موضوع پایان نامه تا دفاع 295
  معاونت پژوهشي دانشکده پزشکي مراحل ثبت طرح پژوهشي در سامانه پژوهشيار 282
  معاونت پژوهشي دانشکده پزشکي نحوه تنظيم چكيده پايان نامه 301
Page 1 of 1 (20 items)
Prev< قبلی
[1]
بعدی >Next