گروه رادیولوژی

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران آئینه تمام نمای بیش از 70 سال آموزش عالی نوین کشور است. این دانشکده به عنوانبزرگترین و قدیمی ترین دانشکده پزشکی کشور سهم بسیار بزرگی در تربیت پزشکان را بعهده داشته که ...

بیش از 29 بیمارستان زیر مجموعه بیش از 70 سال سابقه تاریخچه دانشکده پزشکی
14 اردیبهشت 1389
دوره جامع آموزش تئوری برای دستياران سال اول
14 اردیبهشت 1389
گراندراند راديولوژی در روزهای سه شنبه هرهفته
14 اردیبهشت 1389
برگزاری کلاسهای آمادگی بورد
آرشیو اخبار و مقالات