طرح_درس_فیزیولوژی_مقطع_Msc digestive physiology

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن

دانشگاه علوم پزشکی تهران
دانشکده پزشکی
گروه آموزش پزشکی
بسمه تعالی 
 
 
 
 
طرح درس
نام درس: فیزیولوژی تخصصی گوارش
تعداد واحد: 2
نام مسئول درس: دکتر فاطمه نبوی زاده
 
 

تقويم درس:
شماره جلسهعنوان مبحث دانشجو در انتهای جلسه باید بداند:مدرس (مدرسان)
1هورمونها و پپتیدهای دستگاه گوارش (1)هورمونها و پپتیدهای دستگاه گوارش را بداند.دکتر فاطمه نبوی زاده
2هورمونها و پپتیدهای دستگاه گوارش(2) هورمونها و پپتیدهای دستگاه گوارش را بداند.دکتر فاطمه نبوی زاده
3کلیاتی در مورد ساختار دستگاه گوارشکلیاتی در مورد ساختار دستگاه گوارش را بداند.دکتر فاطمه نبوی زاده
4حرکات دستگاه گوارش(جویدن، بلعیدن، نقش حلق و مری در بلع و یک سری اختلالات در مورد عملکرد مری )حرکات دستگاه گوارش(جویدن، بلعیدن، نقش حلق و مری در بلع و یک سری اختلالات در مورد عملکرد مری ) را بداند.دکتر فاطمه نبوی زاده
5حرکات دستگاه گوارش ( حرکت معده، تخلیه معده، عوامل موثر برحرکات و تخلیه معده و مطالعه یک سری اختلالات حرکتی معده)حرکات دستگاه گوارش ( حرکت معده، تخلیه معده، عوامل موثر برحرکات و تخلیه معده و مطالعه یک سری اختلالات حرکتی معده) رابداند.دکتر فاطمه نبوی زاده
6حرکات دستگاه گوارش(حرکات روده کوچک، روده بزرگ ، دفع مدفوع، عوامل موثر بر این حرکات و بررسی یک سری اختلالات روده کوچک و روده بزرگ و دفع مدفوع) حرکات دستگاه گوارش(حرکات روده کوچک، روده بزرگ ، دفع مدفوع، عوامل موثر بر این حرکات و بررسی یک سری اختلالات روده کوچک و روده بزرگ و دفع مدفوع) را بداند.دکتر فاطمه نبوی زاده
7ترشحات دستگاه گوارش( بزاق ، نقش بزاق، عملکرد و کنترل بزاق، ترشحات مری و کنترل آن)ترشحات دستگاه گوارش( بزاق ، نقش بزاق، عملکرد و کنترل بزاق، ترشحات مری و کنترل آن) را بداند.دکتر فاطمه نبوی زاده
8ترشحات دستگاه گوارش( ترشحات معده،اهمیت ترشحات معده، مراحل ترشح،کنترل ترشح و عوامل تحریک کننده و مهار کننده ترشح، بررسی یک سری از اختلالات ترشحی معده)ترشحات دستگاه گوارش( ترشحات معده،اهمیت ترشحات معده، مراحل ترشح،کنترل ترشح و عوامل تحریک کننده و مهار کننده ترشح، بررسی یک سری از اختلالات ترشحی معده) را بداند.
 
دکتر فاطمه نبوی زاده
9ترشحات برون ریز لوزالمعده ، کنترل و اهمیت ترشحات لوزالمعده، تولید و ترشح و ترکیبات صفرا، کنترل و اهمیت ترشحات صفراترشحات برون ریز لوزالمعده ، کنترل و اهمیت ترشحات لوزالمعده، تولید و ترشح و ترکیبات صفرا، کنترل و اهمیت ترشحات صفرا را بداند.دکتر فاطمه نبوی زاده
10ساختمان کیسه صفرا ، نقش و اهمیت کیسه صفرا، تخلیه صفرا، روند تشکیل سنگ صفرا و عوامل موثر در تشکیل سنگ کیسه صفرا ساختمان کیسه صفرا ، نقش و اهمیت کیسه صفرا، تخلیه صفرا، روند تشکیل سنگ صفرا و عوامل موثر در تشکیل سنگ کیسه صفرا را بداند.دکتر فاطمه نبوی زاده
11
 
 
ترشحات روده بزرگ، اهمیت و کنترل ترشحات روده بزرگ، بررسی یک سری اختلالات ترشحی روده بزرگ، ترکیب مدفوع و تشخیص برخی از مشکلات از روی یک سری تغییرات مثل رنگ مدفوع ترشحات روده بزرگ، اهمیت و کنترل ترشحات روده بزرگ، بررسی یک سری اختلالات ترشحی روده بزرگ، ترکیب مدفوع و تشخیص برخی از مشکلات از روی یک سری تغییرات مثل رنگ مدفوع را بداند.دکتر فاطمه نبوی زاده
12ساختمان کبد ، عملکرد کبد در دستگاه گوارش و در بدن انسان، بررسی یک سری اختلالات کبدی ساختمان کبد ، عملکرد کبد در دستگاه گوارش و در بدن انسان، بررسی یک سری اختلالات کبدی را یاد بگیرد.دکتر فاطمه نبوی زاده
13مکانیسم کلی فرایندهای هضم و جذب در دستگاه گوارش، چگونگی انجام مراحل هضم و جذب در دستگاه گوارش و عوامل موثر در هضم و جذب مواد غذاییمکانیسم کلی فرایندهای هضم و جذب در دستگاه گوارش، چگونگی انجام مراحل هضم و جذب در دستگاه گوارش و عوامل موثر در هضم و جذب مواد غذایی را یاد بگیرد.دکتر فاطمه نبوی زاده
14هضم وجذب کربوهیدراتها و بررسی یک سری اختلالات هضمی و جذبی در مورد قندها، هضم وجذب پروتئین ها و بررسی یک سری اختلالات هضمی و جذبی در مورد پروتئین هاهضم وجذب کربوهیدراتها و بررسی یک سری اختلالات هضمی و جذبی در مورد قندها، هضم وجذب پروتئین ها و بررسی یک سری اختلالات هضمی و جذبی در مورد پروتئین ها را بداند.دکتر فاطمه نبوی زاده
15هضم وجذب چربی ها و بررسی یک سری اختلالات هضمی و جذبی در مورد چربی ها، نقش لنف و جاری لنفی در فرایند جذب چربی ها در روده کوچک هضم وجذب چربی ها و بررسی یک سری اختلالات هضمی و جذبی در مورد چربی ها، نقش لنف و جاری لنفی در فرایند جذب چربی ها در روده کوچک را بداند. دکتر فاطمه نبوی زاده
16 فرایند و راههای جذب آب و الکترولیتها اعم از تک ظرفیتی و دو ظرفیتی فرایند و راههای جذب آب و الکترولیتها اعم از تک ظرفیتی و دو ظرفیتی را یاد بگیرد.دکتر فاطمه نبوی زاده
17جذب ویتامین های محلول در آب و بررسی یک سری اختلالات در رابطه با روند جذب این ویتامین هاجذب ویتامین های محلول در آب و بررسی یک سری اختلالات در رابطه با روند جذب این ویتامین ها را یاد بگیرد. دکتر فاطمه نبوی زاده
18جذب ویتامین های محلول درچربی و بررسی یک سری اختلالات در رابطه با روند جذب این ویتامین هاجذب ویتامین های محلول درچربی و بررسی یک سری اختلالات در رابطه با روند جذب این ویتامین ها را بداند.دکتر فاطمه نبوی زاده