اعضای_هیات_علمی_گروه_فیزیولوژی

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
 

درجه علمینام اعضا / مدرک
استادسید مرتضی کریمیان
استادمهری کدخدایی
استادسید شهاب الدین صدر
استادمنصور کشاورز
استادمهدیه فقیهی
استادفاطمه نبوی زاده
دانشیارمحسن پرویز
دانشیارعلیرضا شعبان زاده
دانشیارعلیرضا ایمانی
دانشیاربهجت سیفی
استادیاراسماعیل ریاحی
استادیارقربانگل اصحابی
 
 


Name/Degree

Rank

Morteza Karimian, DVM-PhD
Full Professor
Mehri Kadkhodaee, PharmD-PhD
Full Professor
Shahabdin Sadr, MD-PhD
Full Professor
Mansoor Keshavarz, MD-PhD
Full Professor
Mahdieh Faghihi, PharmD-PhD
Full Professor
Fatemeh Nabavizadeh, PhD
Full Professor
Mohsen Parviz, MD-PhD
Associate Professor
Alireza Shaebanzadeh, PhD
Associate Professor
Alireza Imani, PhD
Associate Professor
Behjat Seifi, PhD
Associate Professor
Esmail Riahi, PhD
Assistant Professor
Ghorbangol Ashabi, PhD
Assistant Professor