اعضای هیات علمی گروه فیزیولوژی

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
 

نام اعضادرجه علمی
دکتر سید مرتضی کریمیاناستاد
دکتر مهری کدخداییاستاد
دکتر سید شهاب الدین صدراستاد
دکتر منصور کشاورزاستاد
دکتر مهدیه فقیهیاستاد
دکتر فاطمه نبوی زادهاستاد
دکتر محسن پرویزدانشیار
دکتر علیرضا شعبان زادهدانشیار
دکتر علیرضا ایمانیدانشیار
دکتر بهجت سیفیدانشیار
دکتر اسماعیل ریاحیاستادیار
دکتر قربانگل اصحابیاستادیار
دکتر مینا رنجبراناستادیار