سخنراني جناب آقاي دكتر كشاورز

سخنراني جناب آقاي دكتر كشاورز

7 اردیبهشت 1395

به نام خدا سخنراني جناب آقاي دكتر كشاورز با عنوان: مروري برمباني طب سنتي ايران ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ8/2/95 گروه فيزيولوژي سالن استاد دكتر شادان


منبع:گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0