سخنراني جناب آقاي دكتر فرخ شادان

سخنراني جناب آقاي دكتر فرخ شادان

19 اردیبهشت 1395

سخنراني جناب آقاي دكتر فرخ شادان با عنوان:   موضوعات خاص در فيزيولوژي   ساعت 10:00 روز چهارشنبه 22/12/94 سالن استاد دكتر شادان


منبع:گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0