امتحان ميان ترم دانشجويان دندانپزشكي

امتحان ميان ترم دانشجويان دندانپزشكي

7 اردیبهشت 1395

به نام خدا   امتحان ميان ترم دانشجويان دندانپزشكي بين الملل روز چهارشنبه 8/2/95 ساعت 12دردانشكده دندانپزشكي برگزار خواهد شد.  


منبع:گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0