آموزش

Page 1 of 1 (6 items)
Prev< قبلی
[1]
بعدی >Next
#
کــد
مسئول
محل ارائه
گروه
عنوان درس
 
  398 دکتر ملیحه پاک نژاد دانشکده پزشکي گروه بيوشيمي دانشکده پزشکي بيوشيمي باليني داروسازي
  314 دکتر ملیحه پاک نژاد دانشکده پزشکي گروه بيوشيمي دانشکده پزشکي بيوشيمي نظري دندانپزشكي
  63 دکتر ملیحه پاک نژاد زيرمجموعه خاص پزشکي دانشکده پزشکي گروه بيوشيمي دانشکده پزشکي بیوشیمی نظری دو گروه A
  295 دکتر تقی گل محمدی زيرمجموعه خاص پزشکي دانشکده پزشکي گروه بيوشيمي دانشکده پزشکي بیوشیمی نظری دو گروه B
  62 دکتر تقی گل محمدی زيرمجموعه خاص پزشکي دانشکده پزشکي گروه بيوشيمي دانشکده پزشکي بیوشیمی نظری یک گروه A
  115 دکتر تقی گل محمدی زيرمجموعه خاص پزشکي دانشکده پزشکي گروه بيوشيمي دانشکده پزشکي بیوشیمی نظری یک گروه B
Page 1 of 1 (6 items)
Prev< قبلی
[1]
بعدی >Next