مشخصات کنگره

  عنوان کنگره   چهارمین سمینار سالیانه ایدز ایران
  گروه   گروه عفوني دانشکده پزشکي
  دبير کنگره   دکتر مينو محرز
  محل برگزاری   دفتر مطالعات سیاسی وزارت امور خارجه
  امتیاز  
  تاریخ شروع   ۸ آذر ۱۳۸۹
  تاریخ پایان   ۹ آذر ۱۳۹۰
  برگزار کننده :
-- انجمن حمایت از بیماران عفونی کشور
--- مرکز تحقیقات ایدز دانشگاه علوم پزشکی تهران
---- ورازت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
محل برگزاری کنگره :
تهران- خیابان شهید باهنر(نیاوران)- خیابان شهید آقایی- دفتر مطالعات سیاسی وزرات امور خارجه
دبیر خانه کنگره :
تهران- نیاوران- دارآباد- پلاک 28- واحد 1- انجمن حمایت از بیماران عفونی کشور
تلفن :
27122172- 021
تلفکس :
26105350- 021