مشخصات کنگره

  عنوان کنگره   کارگاه احیاء پیشرفته قلبی تنفسی کودکان( PALS )
  گروه  
  دبير کنگره   دکتر مليحه کديور
  محل برگزاری   مرکز آموزش مهارتهای بالینی علمی دانشکده پزشکی
  امتیاز  
  تاریخ شروع   ۴ اسفند ۱۳۸۸
  تاریخ پایان   ۵ اسفند ۱۳۸۸
  این کارگاه دارای امتیاز بازآموزی می باشد.
ساعت 8 صبح الی 13 می باشد.

توسط گروه های کودکان، بیهوشی و جراحی مرکز طبی کودکان می باشد