مشخصات کنگره

  عنوان کنگره   كارگاه آموزشي احياء نوزاد (NRP)
  گروه  
  دبير کنگره   دکتر مليحه کديور
  محل برگزاری   مركز آموزش مهارتهاي عملي دانشكده پزشكي
  امتیاز  
  تاریخ شروع   ۲۸ مهر ۱۳۸۸
  تاریخ پایان   ۲۹ مهر ۱۳۸۸
  كارگاه آموزشي احيا نوزاد داراي امتياز بازآموزي مي باشد

اين كارگاه از ساعت 8 صبح ا لي 1 بعد از ظهر برگزار خواهد شد حضور كامل در طي دو روز ياد شده براي معرفي جهت ارزيابي نهايي و دريافت گواهي الزامي مي باشد
دريافت گواهي تنها با كسب حداقل امتياز قبولي در اين ارزيابي ميسر مي شود
اين ارزيابي براساس كتاب احيا 2006 (NRP دستورالعمل AHA) كه ترجمه آن هم موجود مي باشد