مشخصات کنگره

  عنوان کنگره   کارگاه احیاء پیشرفته قلبی تنفسی کودکان
  گروه  
  دبير کنگره   دکتر مليحه کديور
  محل برگزاری   skill Lab (مهارت عملی دانشکده پزشکی)
  امتیاز   12
  تاریخ شروع   ۱۹ خرداد ۱۳۸۸
  تاریخ پایان   ۲۰ خرداد ۱۳۸۸
  این کارگاه دارای مجوز باز آموزی می باشد و دریافت گواهی شرکت در کارگاه ها، منوط بر حضور تمام وقت است. به علاوه گواهی شرکت در کارگاه احیا کودکان پس از موفقیت در آزمون آسکی و کسب حداقل نمره قبولی خواهد بود.

هزینه ثبت نام صد هزار ریال می باشد.

شماره تماس 61192357