مشخصات کنگره

  عنوان کنگره   کارگاه آموزشی احیاء نوزاد
  گروه  
  دبير کنگره   دکتر مليحه کديور
  محل برگزاری   مرکز تحقیقات مادر-جنین-نوزاد بیمارستان ولیعصر
  امتیاز   10
  تاریخ شروع   ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸
  تاریخ پایان   ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۸
  این کارگاه دارای مجوز بازآموزی می باشد و از ساعت 8 صبح الی 1 بعد ازظهر در محل مرکز تحقیقات مادر-جنین-نوزاد و اقع در طبقه دوم بیمارستان و لیعصر تشکیل می شود دریافت گواهی منوط به شرکت تمام وقت در کلیه جلسات می باشد که گواهی نهایی این کارگاه پس از اعلام و با شرکت در ارزیابی عملی مهارت بالینی و کسب حداقل نمره قبولی صادر می گردد.