مشخصات کنگره

  عنوان کنگره   هفدهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران
  گروه   گروه عفوني دانشکده پزشکي
  دبير کنگره  
  محل برگزاری   دفتر مطالعات سياسي وزارت امور خارجه
  امتیاز  
  تاریخ شروع   ۳۰ آذر ۱۳۸۷
  تاریخ پایان   ۴ دی ۱۳۸۷
  برگزار كنندگان :
انجمن متخصصين بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران
معاونت سلامت،مركز مديريت بيماريها،وزارت بهداشت- درمان و آموزش پزشكي
انجمن حمايت از بيماران عفوني كشور

آدرس: خيابان شهيد باهنر(نياوران)- خيابان شهيد آقايي- دفتر مطالعات سياسي وزارت امور خارجه
تلفن: 20105050 دور نگار: 20105350
website: WWW.IICCOM.COM
E-mail: IICCOM@IICCOM.COM