مشخصات کنگره

  عنوان کنگره   همايش يك روزه سل
  گروه   گروه عفوني دانشکده پزشکي
  دبير کنگره  
  محل برگزاری  
  امتیاز  
  تاریخ شروع   ۲ آبان ۱۳۸۶
  تاریخ پایان   ۲ آبان ۱۳۸۶