مشخصات کنگره

  عنوان کنگره   همايش ميان دوره اي بيماريهاي عفوني و گرمسيري
  گروه   گروه عفوني دانشکده پزشکي
  دبير کنگره  
  محل برگزاری   بابلسر
  امتیاز  
  تاریخ شروع   ۲۴ مهر ۱۳۸۶
  تاریخ پایان   ۲۸ مهر ۱۳۸۶