مشخصات کنگره

  عنوان کنگره   بيماريهاي عفوني فراموش شده NTD
  گروه   گروه عفوني دانشکده پزشکي
  دبير کنگره  
  محل برگزاری   بيمارستان امام خميني
  امتیاز  
  تاریخ شروع   ۷ آبان ۱۳۸۷
  تاریخ پایان   ۸ آبان ۱۳۸۷