مشخصات کنگره

  عنوان کنگره   پژوهش ايدز در ايران
  گروه   گروه عفوني دانشکده پزشکي
  دبير کنگره   دکتر مينو محرز
  محل برگزاری   بيمارستان امام خميني
  امتیاز  
  تاریخ شروع   ۲۲ آبان ۱۳۸۷
  تاریخ پایان   ۲۲ آبان ۱۳۸۷