مشخصات کنگره

  عنوان کنگره   ايدز و بيماريهاي آميزشي
  گروه   گروه عفوني دانشکده پزشکي
  دبير کنگره  
  محل برگزاری   دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
  امتیاز   12
  تاریخ شروع   ۱۲ آذر ۱۳۸۷
  تاریخ پایان   ۱۴ آذر ۱۳۸۷