مشخصات کنگره

  عنوان کنگره   بازآموزی مدون گروه ارتوپدی با عنوان کاربرد ring external fixators در ارتوپدی
  گروه   گروه ارتوپدي دانشکده پزشکي
  دبير کنگره  
  محل برگزاری   بیمارستان دکتر شریعتی
  امتیاز   10 مدون
  تاریخ شروع   ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۷
  تاریخ پایان   ۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۷