مشخصات سخنرانی

  موضوع سخنرانی   سیزدهمین سمینار سالیانه فارابی "تروما"
  محل سخنرانی   تهران - هتل المپیک
سخنران دکتر احمد عامری
  تاریخ سخنرانی   ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۶