مشخصات سخنرانی

  موضوع سخنرانی   Vertebrectomy and mobile spine reconstruction
  محل سخنرانی   مركز همايشهاي رازي
سخنران دکتر حسن قندهاري
  تاریخ سخنرانی   ۲۴ خرداد ۱۳۹۱