مشخصات درس

  نام درس   بيوشيمي باليني داروسازي
  كد درس   2651004
  رشته  
  مقطع   دکتراي تخصصي - PhD
  تعداد واحد   ۳
  نوع درس   عملي
  گروه آموزشي   گروه بيوشيمي دانشکده پزشکي
  محل ارائه  
  اتاق ارائه   سالن نيشابوري
  پيش نيازها  
  نام فرد مسئول   دکتر ملیحه پاک نژاد
  تاريخ شروع   ۲۷ شهریور ۱۳۹۱
  تاريخ امتحان ميان ترم   ۱۵ آبان ۱۳۹۱
  تاريخ امتحان پايان ترم  
  اهداف  
  مقررات درس  
  منابع اصلي  
  منابع ديگر  
 
  جلسات
فايل ها
-