مشخصات کنگره

  عنوان کنگره   انجمن علمی پریناتولوژی ایران
  گروه   گروه زنان و زايمان دانشکده پزشکي
  دبير کنگره   دکتر صديقه حنطوش زاده
  محل برگزاری   تالار امام واقع درمجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)
  امتیاز  
  تاریخ شروع   ۵ تیر ۱۳۸۶
  تاریخ پایان   ۸ تیر ۱۳۸۶
  انجمن علمی پریناتولوژی ایران باهمکاری انجمن علمی پزشکان نوزادان ایران ، انجمن علمی متخصصین زنان ومامایی ایران ، انجمن مامایی ایران ، دفتر سلامت خانواده وجمعیت و وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی همایش چهار روزه ای باهدف ارتقاء سلامت مادر، ازتاریخ 5/4/86 لغایت 8/4/86 درمحل تالار امام واقع درمجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) برگزار می نماید. این همایش اقدامی دیگر در زمینه ایجاد همکاری هرچه بیشتر میان همه متخصصین وافرادی است که درجهت سلامت مادر ، جنین ونوزاد گام برمیدارند .
برنامه های این همایش درتاریخهای ذکر شده ، صبح ها از ساعت 8تا 1 بعد از ظهر وسپس از ساعت 2تا 5 بعداز ظهر به شکل میزگرد ، پرسش وپاسخ وکارگاههای آموزشی ارائه خواهد شد .
دارای امتیاز بازآموزی برای متخصصین زنان ومامائی ، کودکان ، بی هوشی وپزشکان عمومی . وبرای کارشناسان مامایی وپرستاران گواهی شرکت در همایش صادر خواهد شد.

رئیس همایش : دکتر سید علیرضا مرندی
دبیران همایش : دکتر صدیقه حنطوش زاده (پریناتولوژی )
دکتر مهتا فاطمه بصیر (نوزادان )

هزینه نام نویسی برای همایش تا 1 تیر1386 :
پزشکان 000/250 ریال کارشناسان مامایی 000/100ریال
هزینه نام نویسی برای همایش بعد از 1 تیر1386 :
پزشکان 000/300 ریال کارشناسان مامایی000/120 ریال

هزینه نام نویسی را به حساب شماره 6030285 بانک رفاه کارگران شعبه میرداماد کد 152 به نام انجمن علمی پریناتولوژی ایران واریز واصل برگه بانکی رابه همراه بریده برگه نام نویسی به نشانی دبیرخانه همایش ارسال فرمائید .

نشانی دبیرخانه همایش : تهران - خیابان باقرخان - مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) بیمارستان ولیعصر (عج) طبقه پنجم - تلفن ودورنگار : 66948989 -021
دفترانجمن علمی پریناتولوژی ایران : تلفن ودورنگار 22251736 - 021
Email : ISSP@irimc.org