مشخصات درس

  نام درس   بيوشيمي نظري دندانپزشكي
  كد درس   2311455
  رشته  
  مقطع  
  تعداد واحد   ۴
  نوع درس   نظري
  گروه آموزشي   گروه بيوشيمي دانشکده پزشکي
  محل ارائه  
  اتاق ارائه   4 دندانپزشكي
  پيش نيازها  
  نام فرد مسئول   دکتر ملیحه پاک نژاد
  تاريخ شروع   ۹ مهر ۱۳۹۱
  تاريخ امتحان ميان ترم   ۱۸ تیر ۱۳۹۱
  تاريخ امتحان پايان ترم  
  اهداف  
  مقررات درس  
  منابع اصلي  
  منابع ديگر  
 
  جلسات
فايل ها
-