مشخصات کنگره

  عنوان کنگره   همايش آزمايشگاه و بالين
  گروه   گروه ايمونولوژي و بيولوژي دانشکده پزشکي
  دبير کنگره  
  محل برگزاری   نمايشگاه بين المللي تهران
  امتیاز  
  تاریخ شروع   ۲۱ دی ۱۳۸۵
  تاریخ پایان   ۲۴ دی ۱۳۸۵
 
كنگره بين المللي آزمايشگاه و بالين
فراخوان
با لطف خداوند بزرگ ثمره همگرايي انجمن هاي علمي تخصصي آزمايشگاهي ايران منجر به برگزاري همايشي با شكوه گرديد.در اين همايش بين المللي علاوه بر تحكيم روابط علمي آزمايشگاه وبالين - آخرين دست آوردهاي نوين رشته هاي تخصصي بالين به بحث و تبادل نظر گذاشته خواهد شد.
اين همايش از سلسله همايش هاي آزمايشگاه و بالين با گرايش آزمايشگاه و طب داخلي از تاريخ21/10/1385 لغايت 24/10/1385 همزمان با برگزاري نمايشگاه بين المللي IranLab در محل دائمي نمايشگاههاي بين المللي تهران ، از طرف جامعه علمي آزمايشگاهيان ايران با حضور اساتيد و محققين باليني وآزمايشگاهي و با همكاري مراكز علمي وپ‍‍‍ژوهشي، دانشگاههاي علوم پزشكي كشور وانجمن شركت هاي تامين كننده تجهيزات آزمايشگاهي و فرآورده هاي تشخيص طبي ايران برگزار مي گردد.
در هر جلسه علاوه بر ارائه مقالات و سخنراني ها ، ميزگرد پرسش و پاسخ با حضور استادان محترم بالين و آزمايشگاه پيرامون محورهاي همايش برگزار مي شود.

محورهاي همايش
• بيماريهاي عفوني وآزمايشگاه
• بيماريهاي روماتيسمي وآزمايشگاه
• بيماريهاي غدد و آزمايشگاه
• هپاتيت وبيماريهاي كبد وآزمايشگاه
• بيماريهاي گوارش وآزمايشگاه
• مديريت وارتقاء كيفيت خدمات آزمايشگاهي
• كارگاههاي آموزش عملي (work shop)
اين همايش داراي امتياز بازآموزي بوده ورشته هاي زير مي توانند در آن شركت نمايند.
رشته هاي باليني شامل:
متخصصين داخلي- فوق تخصص هاي مربوطه و پزشكان عمومي
رشته آزمايشگاهي شامل:
آسيب شناسي- ايمونولوژي - بيوشيمي -ژنتيك - باكتري شناسي - ويروس شناسي- انگل شناسي - قارچ شناسي -سم شناسي - متخصصين علوم آزمايشگاهي ودكتراي عمومي آزمايشگاهي وساير رشته هاي مرتبط با آزمايشگاه.
از كليه همكاران محترم ، اساتيد ، پژوهشگران ، كارشناسان ارشد ، كارشناسان وكاردانها ودانشجويان در رشته هاي مختلف باليني وآزمايشگاهي دعوت بعمل مي آورد تا با توجه به محورهاي همايش ، خلاصه مقالات پژوهشي خود را حداكثر تا تاريخ 30/8/1385 به دبير خانه ارسال نمايد.به كارشاسان ارشد ، كارشناسان ، كاردان ها ودانشجويان گواهي اعطاء خواهد شد.
راهنماي تنظيم خلاصه مقالات:
لازم است خلاصه مقالات ارسالي به دو زبان فارسي وانگليسي بصورت تايپ شده با نرم افزارMicrosoft word نخست 2000 Windowsيا Windows XP و حداكثر در 300 كلمه تهيه گردد. متن فارسي با قلم نازنين 14 ومتن انگليسي با قلم Arial شماره 14 تهيه شود. خلا صه فارسي و انگليسي مقاله بايد شامل بخشهاي زير باشد:
1. عنوان مقاله (با خط درشت Bold )
2. نام نويسنده با نويسندگان نويسنده مسئول ارائه مقالات باعلامت * مشخص شود .
3. مؤسسه علمي با مدرك تحصيلي و محل اشتغال نويسندگان با قيد شماره در سطر پايين نام نويسندگان ارائه شود .
4. آدرس پستي كامل وE-mail نويسنده مسئول مقاله
5. مقدمه واهداف
6. روش تحقيق
7. نتايج
8. بحث
9. كليد واژه
مقاله ها پس از داوري به دو صورت سخنراني يا پوستر قابل ارائه خواهد بود. با توجه به اينكه مقالات پذيرفته شده بدون تغيير در كتاب خلاصه مقالات همايش منتشر خواهد شد لازم است قبل از ارسال مورد ويرايش نهايي قرار گيرد . مقتضي است به منظور نوآوري و پيشگيري از تكراري بودن موضوعات از ارسال مقاله هايي كه قبلا در ديگر همايشها ارائه شده باشد خودداري گردد.
نحوه ثبت نام :
عزيزاني كه مايل به ثبت نام در همايش هستند لازم است هزينه ثبت نام را به شماره حسابجاري 5018 نزد بانك كشاورزي شعبه كودك ونوجوان 1 (كد شعبه 1840) به نام جامعه علمي آزمايشگاهيان ايران واريز نموده و فيش آنرا به همراه فرم تكميل شده ثبت نام به دبير خانه همايش ارسال نمايند . ثبت نام با تاخير فقط در روز نخست برگزاري ، در محل همايش امكان پذير خواهد بود . ثبت نام و دريافت هزينه شركت در كارگاههاي آموزشي (Work shop) در روزهاي برگزاري همايش صورت خواهد گرفت.كنگره بين المللي آزمايشگاه و بالين
فرم ثبت نام:
نام ونام خانوادگي: تاريخ تولد :
شماره شناسنامه : محل صدور:
________________________________________
شماره نظام پزشكي :
تخصص:
آخرين مدرك تحصيلي:
محل خدمت:
آدرس پستي:
كدپستي : تلفن:
تلفن همراه:
________________________________________
متقاضي شركت در همايش آزمايشگاه و بالين ( آزمايشگاه و طب داخلي)
با ارائه مقاله بدون ارائه مقاله
________________________________________
عنوان مقاله : --------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
________________________________________
شماره فيش هزينه ثبت نام : تاريخ پرداخت :
________________________________________
تاريخ : امضاء :
© Copyright, Iranian Scientifi