مشخصات کنگره

  عنوان کنگره   اولین کنگره ستون فقرات
  گروه  
  دبير کنگره  
  محل برگزاری   سالن همایش های بین المللی جزیره کیش
  امتیاز  
  تاریخ شروع   ۲۵ آذر ۱۳۹۵
  تاریخ پایان   ۲۶ آذر ۱۳۹۵