مشخصات کنگره

  عنوان کنگره   سمینار سرفه و اورژانس های آن در اطفال
  گروه   گروه بيماريهاي کودکان دانشکده پزشکي
  دبير کنگره  
  محل برگزاری   بیمارستان کودکان بهرامی
  امتیاز   بازآموزی
  تاریخ شروع   ۶ اسفند ۱۳۹۴
  تاریخ پایان   ۷ اسفند ۱۳۹۴