مشخصات پایان نامه

عنوان پايان نامه شناسايي موتاسيون هاي موجود در قسمت كدكنندة ژن XRCC2 با Real Time PCR و ارتباط آن با كارسينوم تمايز يافتة تيروئيد
گروه آموزشي گروه بيوشيمي دانشکده پزشکي مقطع کارشناسي ارشد
تاريخ ثبت پروپوزال تاريخ دفاع ۲۰ تیر ۱۳۹۰
استاد راهنماي اول دکتر شهناز خاقانی استاد راهنماي دوم
استاد مشاور اول دکتر رضا مشکانی استاد مشاور دوم
سايرين
دانشجويان شيما فياض