مشخصات پایان نامه

عنوان پايان نامه استخراج و تخليص پلي ريبوزيل ريبيتول فسفات(PRP) از هموفيلوس آنفلونزا تيپB ، كونژوگه كردن با توكسوئيد كزاز و بررسي ايمني زايي آن در حيوان آزمايشگاهي
گروه آموزشي گروه بيوشيمي دانشکده پزشکي مقطع کارشناسي ارشد
تاريخ ثبت پروپوزال تاريخ دفاع ۲۰ شهریور ۱۳۹۰
استاد راهنماي اول دکتر مهدی امینیان استاد راهنماي دوم
استاد مشاور اول دکتر جواد اسماعيلي استاد مشاور دوم
سايرين
دانشجويان مژگان ترابي