مشخصات پایان نامه

عنوان پايان نامه بررسي اثر ايكوزاپنتانوئيك بر بيان ژن و ميزان پروتئين LXRα و ABCA1 در ردة سلولي THP-1
گروه آموزشي گروه بيوشيمي دانشکده پزشکي مقطع دکتراي تخصصي - PhD
تاريخ ثبت پروپوزال تاريخ دفاع ۲۸ شهریور ۱۳۸۹
استاد راهنماي اول دکتر ابراهيم جوادی استاد راهنماي دوم
استاد مشاور اول دکتر محمود دوستی استاد مشاور دوم دکتر ملیحه پاک نژاد
سايرين
دانشجويان