مشخصات کنگره

  عنوان کنگره   همایش ماهیانه پزشکی هسته ای
  گروه   گروه پزشکي هسته اي دانشکده پزشکي
  دبير کنگره   دکتر محسن ساغری
  محل برگزاری   موسسه تحقیقات پزشکی هسته ای
  امتیاز  
  تاریخ شروع   ۶ مرداد ۱۳۸۴
  تاریخ پایان   ۶ مرداد ۱۳۸۴