مشخصات کنگره

  عنوان کنگره   کارگاه آموزش منابع علمی الکترونیکی Elsevier, proquest
  گروه   گروه آموزش پزشکي دانشکده پزشکي
  دبير کنگره  
  محل برگزاری   دانشگاه علوم پزشکی مازنداران، معاونت پژوهشی
  امتیاز   10
  تاریخ شروع   ۹ دی ۱۳۸۴
  تاریخ پایان   ۱۲ دی ۱۳۸۴